Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Archív ÚPN

Archív ÚPN plní úlohy vyplývajúce zo zákona o pamäti národa: evidovať, zhromažďovať, sprístupňovať, zverejňovať, spravovať a využívať dokumenty bezpečnostných orgánov Nemeckej tretej ríše a Zväzu sovietskych socialistických republík a tiež bezpečnostných orgánov štátu, ktoré boli vytvorené a zhromaždené v období od 18.4.1939 do 31.12.1989.

Štatút archívu mu bol priznaný rozhodnutím Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR zo dňa 7.7.2004. Ako archív právnickej osoby zriadenej zákonom podľa rozhodnutia OAR MV SR nesie názov Archív Ústavu pamäti národa so sídlom v Bratislave. Na základe tohto rozhodnutia plní úlohu preberania, evidencie, ochrany, spracúvania, sprístupňovania a využívania archívnych dokumentov organizácie.

Riaditeľ:
Mgr. Peter Mikle

Archív Ústavu pamäti národa sa organizačne člení na tri oddelenia:

Archív ÚPN vykonáva všetky činnosti v súlade s organizačným poriadkom ÚPN, s rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o zriadení Archívu ÚPN, archívnym poriadkom Archívu ÚPN, bádateľským poriadkom Archívu ÚPN, registratúrnym poriadkom ÚPN, zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z a vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov.

Archív ÚPN zastupuje Ústav pamäti národa v oblasti archívnej činnosti vo vzťahu k Odboru archívov a registratúr MV SR a k všetkým fyzickým a právnickým osobám. V odborných otázkach sa riadi podľa základných zásad archívnictva a smernicami, pokynmi a metodikou Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR. Patrí do skupiny verejných archívov Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a jeho archívne fondy sú súčasťou archívneho bohatstva Slovenskej republiky a národného kultúrneho dedičstva.

Adresa a kontakty:

Archív Ústavu pamäti národa
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Tel.: 02 / 555 717 64
Email: badatelna@upn.gov.sk

Otváracie hodiny študovne Archívu ÚPN:

pondelok - štvrtok 9:00 - 14:00
obedná prestávka 11:30 - 12:00

Nájdete nás:

Zastávka MHD "Saleziáni (Záhradnícka)": autobusy č. 66, 68, trolejbusy č. 49, 60, 71, električka č. 9.
Viac informácií na www.imhd.sk.

Vytlačiť