Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

6. október 1948 - Zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky

Necelých osem mesiacov po komunistickom prevrate prijalo Národné zhromaždenie 6. októbra 1948 jednohlasne zákon č. 231 na ochranu ľudovodemokratickej republiky. Zákon legalizoval represívne prostriedky používané pri upevňovaní a ochrane komunistického režimu. Nadväzoval na trestné zákony spred roka 1948, avšak okrem základných atribútov štátnosti sa predmetom trestnoprávnej ochrany stal aj samotný komunistický režim. Dôležitú úlohu pri tvorbe zákona zohral komunistický minister spravodlivosti Alexej Čepička, vďaka ktorému sa prijalo množstvo doplnkov postihujúcich rôzne formy odporu proti komunistickému režimu.

Zákon mal päť hláv, ktoré upravovali trestné činy proti štátu, proti vonkajšej bezpečnosti štátu, proti vnútornej bezpečnosti štátu a proti medzinárodným vzťahom. Na základe tohto zákona bolo v Československu odsúdených vyše 26 000 osôb, z toho na Slovensku takmer 5200. Veľká väčšina z nich bola v neskoršom období súdne rehabilitovaná. Obete zákona založili v marci 1968 v Prahe organizáciu pod názvom Klub 231. Slovenskou obdobou bola Slovenská organizácia na ochranu ľudských práv. Zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky platil necelé dva roky do 31. júla 1950, keď ho nahradili ďalšie právne normy.

PODOLEC, Ondrej: Vývoj trestnoprávnej legislatívy ako nástroja komunistického režimu PDF (veľkosť 10.45 MB)

Zákon č. 231/1948 Sb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky PDF (veľkosť 181 KB)

Obrázok titulnej strany Sbírky zákonů republiky Československé Ročník 1948 Částka 85. Zákon 231 a 232


Vytlačiť