Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

23. máj 1950 Zriadenie ministerstva národnej bezpečnosti

Vylúčenie Juhoslávie zo socialistického tábora v roku 1948 odštartovalo proces, ktorým sa postupne dostali pod sovietsku kontrolu kľúčové bezpečnostné a spravodajské zložky jednotlivých komunistických štátov. Hlavným prostriedkom k ich ovládnutiu sa stali sovietski bezpečnostní poradcovia, ktorí pôsobili v každom sovietskom satelite.

Foto: Ladislav Kopřiva MNB
Foto: Ladislav Kopřiva MNB

Do Československa prišli prví sovietski bezpečnostní poradcovia na jeseň roku 1949 a ich základnou úlohou bolo zreorganizovať štruktúru a činnosť československej bezpečnosti presne podľa sovietskeho vzoru a tak ju postupne podriadiť moskovskej spravodajskej centrále. Hlavnou podstatou štrukturálnych zmien malo byť rozčlenenie dovtedajšieho ministerstva vnútra tak, že sa z neho vyčlení Štátna bezpečnosť, ktorá následne vytvorí samostatné ministerstvo. Tento zámer sa podarilo presadiť v priebehu niekoľkých mesiacov a na základe vládneho nariadenia č. 48 Zb. z 23. mája 1950 bola Skupina I – „Bezpečnosť" vyňatá z ministerstva vnútra a vytvorila samostatné ministerstvo národnej bezpečnosti (MNB) so sídlom v Prahe. Novému ministerstvu podliehali všetky ozbrojené zložky štátu, okrem armády. Do jeho čela bol vymenovaný Ladislav Kopřiva, v januári 1952 ho vystriedal Karol Bacílek

Foto: Karol Bacílek MNB
Foto: Karol Bacílek MNB

Tieto zmeny mali výrazný dopad aj na organizáciu bezpečnostných zložiek na Slovensku. Vznikom MNB sa zrušila podriadenosť Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) na Slovensku povereníkovi vnútra, ktorý už od tej doby nemohol rozhodovať o otázkach bezpečnosti. Bezpečnostné odbory povereníctva vnútra boli najprv preradené do kompetencie MNB v Prahe a neskôr bez náhrady zrušené.

Medzi základné úlohy nového ministerstva patrila ochrana ľudovodemokratického zriadenia, ochrana štátnych hraníc, zabezpečenie bezpečnosti osôb a majetku a udržovanie verejného poriadku. Hlavnou náplňou jeho činnosti však bola výroba vykonštruovaných politických procesov. Aj tu zohrávali kľúčovú úlohu sovietski bezpečnostní poradcovia, ktorí na MNB vytvorili ucelenú a nezávislú skupinu, ktorá podliehala len príkazom Moskvy. Jej vedúci pracovník bol zároveň hlavným poradcom ministra, ktorý bezvýhradne plnil jeho návrhy a odporúčania. Činnosť MNB vyvrcholila v novembri roku 1952 zrealizovaním politického procesu s tzv. protištátnym sprisahaneckým centrom Rudolf Slánský a spol.

Po smrti Josifa V. Stalina došlo v Sovietskom zväze k reorganizácii bezpečnostných zložiek a táto zmena sa zákonite premietla aj do situácie v Československu. Predsedníctvo ÚV KSČ 9. septembra 1953 rozhodlo, že ministerstvo vnútra a ministerstvo národnej bezpečnosti sa opäť podľa sovietskeho vzoru zlúčia do jedného ministerstva – v praxi MNB splynulo s Ministerstvom vnútra.

Branislav Kinčok

Foto: Sbierka zákonov republiky Československej ročník 1950

Vytlačiť