Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

22. august 1969. Prijatie “obuškového zákona“

V súvislosti s prvým výročím násilného ukončenia Pražskej jari očakávalo vedenie KSČ masové protesty českej a slovenskej verejnosti. Na zásah proti demonštrantom boli už v júli 1969 vyčlenené špeciálne jednotky Československej ľudovej armády, Zboru národnej bezpečnosti a Ľudových milícií.

Od 16. augusta 1969 sa na pražskom Václavskom námestí každý podvečer zhromažďovali občania, aby vyjadrili svoju nespokojnosť s prítomnosťou sovietskych okupačných vojsk a politikou tzv. normalizácie. Demonštrácie sa rýchlo rozšírili do ďalších veľkých miest. Najväčšiu intenzitu dosiahli v Prahe, Brne, Bratislave, Košiciach, Žiline, Liberci a Ústí nad Labem. Situácia sa vyhrotila 21. augusta 1969, keď boli protesty násilne rozohnané. O život prišlo päť demonštrantov (traja v Prahe a dvaja v Brne) a približne 2500 ďalších zadržali.

Nakoľko československé právne normy neumožňovali dostatočne tvrdý postih účastníkov protestných zhromaždení, bolo už na druhý deň prijaté Zákonné opatrenie predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zbierky z 22. augusta 1969 o niektorých prechodných opatreniach nutných k upevneniu a ochrane verejného poriadku. Tento právny predpis udeľoval Zboru národnej bezpečnosti mimoriadne právomoci na perzekúciu oponentov komunistického režimu. Vzhľadom na to ho verejnosť nazvala "obuškovým zákonom“. Občania sa nesmeli zúčastňovať na akciách narušujúcich "verejný poriadok". Potrestané mali byť aj osoby, ktoré "odpierajú plniť povinnosti vyplývajúce z ich služobného postavenia alebo pracovného zaradenia a sťažujú tak úsilie o udržanie verejného poriadku, či nerušeného chodu pracoviska." Ľudia zadržaní na základe zákonného opatrenia mohli byť súdení v skrátenom konaní, pričom boli obmedzené právomoci obhajcu. Bezpečnostné orgány zároveň získali právo zadržovať akúkoľvek osobu vo väzbe až tri týždne bez vznesenia formálneho obvinenia. "Obuškový zákon" zavádzal i mimosúdny postih. Každý, kto "svojou činnosťou narušuje socialistické spoločenské usporiadanie", mohol byť zbavený verejnej funkcie, prepustený zo zamestnania alebo vylúčený zo štúdia.

Zákonné opatrenie č. 99/1969 nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, čiže už 22. augusta 1969. Podpísali ho prezident republiky, predseda Federálneho zhromaždenia a predseda federálnej vlády, ktorými boli najznámejšie osobnosti Pražskej jari: Ludvík Svoboda, Alexander Dubček a Oldřich Černík. Pre českú a slovenskú verejnosť to bol jasný signál, že obdobie uvoľnenia sa definitívne skončilo.

Celkovo odsúdili na základe "obuškového zákona" 1526 československých občanov. Nie všetkých uväznili, pretože časť trestov bola podmienečná. Zákonné opatrenie č. 99/199 síce platilo len do 31. decembra 1969, ale jeho hlavné ustanovenia boli vtelené do nového zákona o prečinoch č. 150/1969 Zbierky, ktorý zostal v platnosti až do roku 1989.

Tomáš Klubert

Obrázok Zbierka zákonov ČSSR vydaná 22.8.1969 strana 1

Obrázok Zbierka zákonov ČSSR vydaná 22.8.1969 strana 2

Vytlačiť