Sekcia vedeckého výskumu

Bola vytvorená v roku 2007 so zameraním na systematický základný historický vedecký výskum obdobia neslobody, predovšetkým v oblasti pôsobenia štátnych orgánov a bezpečnostno-represívnych štruktúr aj v širších historických súvislostiach, či už domácich alebo medzinárodno-politických.
Pracovníci sekcie reprezentujú ÚPN na domácich i medzinárodných vedeckých konferenciách, čím prispievajú k jeho etablovaniu medzi vedeckými pracoviskami. Výsledky výskumu prezentujú formou monografií, kolektívnych publikácií, vedeckých a odborných štúdií publikovaných v mnohých domácich a zahraničných odborných periodikách.

Medzi úlohy sekcie patrí aj organizácia vedeckých konferencií, seminárov, školení a výstav a tvorba a zabezpečenie edičného plánu ústavu.

V oblasti spolupráce s partnerskými vedeckými inštitúciami, vysokými školami a univerzitami, fomou prednášok alebo odborných kurzov prezentuje poznatky o témach, ktorým sa venuje ÚPN.

Riaditeľ :
Mgr. Peter Jašek, PhD.

Vytlačiť