Sekcia informatiky

Zabezpečuje rozvoj a správu elektronického archívneho informačného systému pre potreby ÚPN i potreby verejnosti, podporné technické služby pre činnosť organizačných zložiek,prevádzku elektronických systémov, ochranu elektronických dát, software, hardware, odborné poradenstvo používateľom programových systémov, vzdelávanie a školenie používateľov a údržbu počítačových zariadení a programového vybavenia a prevod písomných archívnych dokumentov do elektronickej formy.

Tvorba dokumentačného systému ÚPN (DMS) znamená vytvorenie rozsiahlej poznatkovej databázy archívnych dokumentov, fyzicky uložených najmä v archíve ÚPN, čiže elektronického archívu digitalizovaných dokumentov. Archívne dokumenty (papierové, mikrofišové, fotografické) sa najprv v oddelení digitalizácie digitalizujú, ich elektronické kópie sa popisujú (indexovanie) a následne ukladajú do DMS. Do roku 2016 bolo spracovaných približne 2,4 mil. strán archívneho materiálu, či už z ÚPN alebo z iných zdrojov.

DMS umožňuje pracovníkom z iných sekcií vyhľadávanie a prezeranie digitalizovaných materiálov pre potreby rekonštrukcie, bádania a sprístupňovania dokumentov. Užívateľom poskytuje komfort pri získavaní informácií z evidencií, vytvorených jednak samotnými represívnymi zložkami štátu v období neslobody, ale aj evidencií vytvorených v ÚPN z rôznych archívnych a interných zdrojov. Na tieto účely sa v sekcii informatiky vyvíjajú softvérové produkty na báze najpokrokovejších web technológií. Zo softvérových aplikácií je to najmä programový systém na vyhľadávanie informácií o osobách a aplikácia na vstup údajov z vyšetrovacích spisov do DMS.

Sekcia informatiky na webovej stránke zabezpečuje priebežné zverejňovanie výsledkov bádateľskej činnosti pracovníkov ÚPN.

Dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa :
Ing. Peter Šalkovič

Vytlačiť