Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Sátoraljaújhely (Sátoraljaújhelyi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Borša Borša/Borsi Borsi 229 1122 11
Brehov Imbreg Imreg 147 694 28
Byšta Byšta Biste 58 264 3
Cejkov Cejkov Céke 265 1287 50
Čerhov Čergov Csörgő 88 567 29
Černochov Černochov/Csarnahó Csarnahó 106 485 8
Hraň Garaň Garany 273 1326 48
Hrčeľ Gerčeľ Gercsely 131 637 17
Kašov Kašov Kásó 108 507 10
Klin nad Bodrogom Bodrogszög Bodrogszög 53 351 7
Kysta Kista Kiszte 83 376 9
Ladmovce Ladmovce/Ladamóc Ladamóc 174 879 112
Luhyňa Legiňa Legenye 108 533 25
Malá Bara, m.č. Bara Malá Bara/Kis-Bari Kisbári 29 185 11
Malá Tŕňa Malá Toroňa/Kis-Toronya Kistoronya 164 787 16
Malý Kamenec Malý Kevežd/Kis-Kövesd Kiskövesd 134 669 47
Malý Kazimír, m.č. Kazimír Malý Kazimír Kiskázmér 43 211 5
Michaľany Michaľany Alsómihályi 212 1156 75
Novosad Ujlak Bodzásújlak 237 1282 130
Sirník Sirnek/Szürnyeg Szürnyeg 135 567 45
Slovenské Nové mesto Slovenské Nové Mesto Sátoraljaújhely-Gyártelep 101 559 67
Strážne Strážné/Örös Örös 169 783 0
Streda nad Bodrogom Streda nad Bodrogom/Bodrog-Szerdahely Bodrogszerdahely 334 1990 98
Veľká Bara, m.č. Bara Veľká Bara/Nagy-Bari Nagybári 81 422 2
Veľká Tŕňa Veľká Toroňa/Nagy-Toronya Nagytoronya 216 978 19
Veľký Kamenec Veľký Kevežd/Nagy-Kövesd Nagykövesd 215 1171 72
Veľký Kazimír, m.č. Kazimír Veľký Kazimír Nagykázmér 111 600 10
Viničky Seleška/Szőllőske Szőllőske 100 557 12
Zemplín Zemplín/Zemplén Zemplén 132 677 29
Zemplínske Jastrabie Jastrabie Magyarsas 144 719 42