Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Veľké Kapušany (Nagykaposi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bajany Bajany/Bajanháza Bajánháza 127 576 6
Beša Beša/Bés Bés 163 679 26
Budince Budaháza Budaháza 27 151 7
Čičarovce Čičarovce/Csicser Csicser 265 1259 62
Drahňov Drahňov/Deregnyő Deregnyő 244 1020 64
Ižkovce Ižkovce/Iske Iske 63 260 8
Kapušianske Vojkovce, m.č. Maťovské Vojkovce Vajkovce/Vajkóc Vajkóc 53 272 19
Kľačany, m.č. Kapušianske Kľačany Kľačany/Kelecsény Magyarkelecsény 82 401 16
Krížany, m.č. Krišovská Liesková Mokča-Krisov/Mokcsa-Kerész Mokcsakerész 106 579 56
Kucany, m.č. Oborín Kucany Mészpest 45 208 13
Liesková, m.č. Krišovská Liesková Mogyorós Ungmogyorós 77 403 34
Malé Raškovce Malé Raškovce/Kis-Ráska Kisráska 66 333 12
Maťovce, m.č. Maťovské Vojkovce Maťovce/Mátyóc Mátyóc 119 599 9
Močiar, m.č. Kapušianske Kľačany Močiar/Mocsár Magyarmocsár 66 305 10
Ňarád, m.č. Kapušianske Kľačany Ňarád/Nyarád Ungnyarád 45 196 7
Oborín Oborín/Abara Abara 152 761 19
patrí Ukrajine Batva Bátfa 47 240 0
patrí Ukrajine Galoč/Gálocs Gálocs 106 541 50
patrí Ukrajine Malé Slemence/Kis-Szelmenc Kisszelmenc 60 322 0
patrí Ukrajine Palaď/Palágy Palágy 100 495 40
patrí Ukrajine Komárovce/Komoróc Palágykomoróc 74 336 12
patrí Ukrajine Palov/Palló Palló 113 568 34
Ptrukša Ptruksa Szirénfalva 157 766 10
Ruská Ruská/Ruszka Dobóruszka 128 614 12
Veľké Kapušany Veľké Kapušany/Nagy-Kapos Nagykapos 472 2722 470
Veľké Raškovce Veľké Raškovce/Nagy-Ráska Nagyráska 92 415 8
Veľké Slemence Veľké Slemence/Nagy-Szelmenc Nagyszelmenc 199 947 31
Veškovce, m.č. Veľké Kapušany Veškovce/Veskóc Veskóc 78 398 41
Vojany Vajany/Vaján Vaján 141 715 47
Zemplínske Kopčany Kopčany/Hegyi Hegyi 75 364 14