Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Nové Zámky (Érsekújvári járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Andovce Andód Andód 261 1466 7
Bánov Bánovská Kesa Bánkeszi 537 2656 22
Bešeňov Bešeňov/Besenyő Zsitvabesenyő 272 1699 3
Branovo Baromlak Kisbaromlak 113 681 13
Čechy Čechy/Csehi Komáromcsehi 139 660 8
Černík Černík Csornok 221 1300 10
Dolný Vinodol, m.č. Vinodol Dolní Síleš Alsószőllős 186 864 12
Dubník Čúz/Csúz Csúz 400 2596 108
Dvory nad Žitavou Dvory nad Žitavou/Udvard Udvard 1173 5678 105
Horný Vinodol, m.č. Vinodol Horní Síleš Felsőszőllős 132 672 5
Jasová Jásová/Jászfalu Jászfalu 294 1665 26
Kamoča Kamoča/Kamocsa Kamocsa 408 1678 31
Kmeťovo Ďorok Gyarak 176 919 0
Kolta Kolta Kolta 383 2302 102
Komjatice Komjatice Komját 800 4215 69
Kostolný Sek, m.č. Šurany Kostolný Sek Egyháznagyszeg 262 1373 6
Malá Kesa, m.č. Bánov Malá Kesa Kiskeszi 96 458 2
Malá Maňa, m.č. Maňa Malá Maňa/Kis-Mánya Kismánya 180 808 23
Malý Kýr, m.č. Veľký Kýr Malý Kýr/Kis-Kér Nyitrakiskér 48 294 0
Michal nad Žitavou Svätý Michal nad Žitavou Szentmihályúr 153 801 17
Mlynský Sek, m.č. Lipová Mlynský Sek Nyitramalomszeg 197 1076 12
Mojzesovo Izdeg Özdöge 176 1326 0
Nitriansky Hrádok, m.č. Šurany Malý Várad Kisvárad 222 1058 0
Nové Zámky Nové Zámky/Érsek-Újvár Érsekújvár 3356 21903 2771
Palárikov Slovenský Meder/Tót-Megyer Tótmegyer 816 4599 51
Paňa Paňa/Pann Nemespann 162 778 24
Rúbaň Fyr/Für Für 253 1283 17
Semerovo Semerovo/Szemere Komáromszemere 271 1612 23
Strekov Kerť/Kürt Kürt 663 3138 56
Šurany Šurany Nagysurány 1061 6562 639
Tvrdošovce Tardošked/Tardoskedd Tardoskedd 1296 6501 70
Úľany nad Žitavou Fedýmeš nad Žitavou Zsitvafödémes 243 1637 7
Veľké Lovce Lót Újlót 488 2353 31
Veľký Cetín Veľký Cetín/Nagy-Cétény Nagycétény 336 1964 14
Veľký Kýr Veľký Kýr/Nagy-Kér Nyitranagykér 476 2475 132
Zemné Zemné/Szímő Szímő 630 3103 22