Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Šamorín (Somorjai járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Báč Bačfa/Bacsfa Bacsfa 63 334 3
Blatná na Ostrove Blatná na Ostrove/Sárosfa Sárosfa 81 547 0
Bučuháza, m.č. Šamorín Bucsuháza Bucsuháza 31 209 0
Búštelek, m.č. Janíky Bústelek Bústelek 15 72 0
Čakany Čakany/Csákány Pozsonycsákány 76 487 0
Čenkovce Csenke Csenke 88 357 2
Čilistov, m.č. Šamorín Čilistov/Csölösztő Csölösztő 54 262 0
Čukárska Paka, m.č. Veľká Paka Čukárska Paka/Csukár-Paka Csukárpaka 37 190 0
Dobrohošť Dobrohošť/Doborgaz Doborgaz 139 658 0
Dolné Janíky, m.č. Janíky Dolnie Janíky/Alsó-Jánok Alsójányok 54 260 0
Eliášovce, m.č. Nový Život Illésháza Illésháza 107 660 0
Hanuliakovo Gutor Gútor 165 829 6
Horné Janíky, m.č. Janíky Hornie Janíky/Felső-Jánok Felsőjányok 47 292 0
Hubice Gomba Nemesgomba 36 242 0
Hviezdoslavov Hviezdoslavov Hviezdoslavov 0 0 0
Kalinkovo Szemet Szemet 114 555 2
Kraľovianky, m.č. Šamorín Kraľovianky/Királyfia Királyfia 10 60 0
Kvetoslavov Úzor/Úszor Úszor 86 399 0
Kyselica Kyselica/Keszölcés Keszölcés 47 220 0
Macov Macov/Macháza Macháza 41 155 0
Malá Paka, m.č. Veľká Paka Malá Paka/Kis-Paka Kispaka 36 216 4
Malinovo Eberhart Éberhard 184 913 0
Malý Lég, m.č. Lehnice Malý Lég/Kis-Lég Kislég 101 567 0
Malý Máger, m.č. Nový Život Malý Mager/Kis-Magyar Kismagyar 107 631 0
Maslovce, m.č. Zlaté Klasy Vajas-Vata Vajasvata 32 201 0
Mierovo Béke Béke 72 399 3
Mliečno, m.č. Šamorín Mliečno/Tejfalu Tejfalu 138 730 16
Oľdza Olgya Olgya 62 291 0
Predná Potôň, m. č Lehnice Prednia Potôň/Elő-Patony Előpatony 83 299 5
Rohovce Veľká Sarva/Nagy-Szarva Nagyszarva 72 564 2
Šamorín Šamorín/Somorja Somorja 630 3395 325
Sása, m.č. Lehnice Sása/Szász Szász 65 324 4
Štvrok na Ostrove Štvrok na Ostrove/Csütörtök Csütörtök 262 1263 12
Tomášov Fél Fél 270 1620 23
Tonkovce, m.č. Nový Život Tonkháza Tonkháza 117 431 0
Trnávka Trnávka/Tárnok Csallóköztárnok 96 567 0
Veľká Paka Veľká Paka/Nagy-Paka Nagypaka 85 460 0
Veľký Lég, m.č.Lehnice Veľký Lég/Nagy-Lég Nagylég 167 657 7
Veľký Máger, m.č. Zlaté Klasy Veľký Mager/Nagy-Magyar Nagymagyar 317 1818 276
Vlky Vlky/Vők Vők 47 324 0
Vojka Vajka nad Dunajom/Duna-Vajka Vajka 131 660 0
Vojtechovce, m.č. Nový Život Bél-Vata Bélvata 63 310 0