Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Parkan (Štúrovo) (Párkányi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bátorové Kosihy Bátorove Kesy/Bátor-Keszi Bátorkeszi 748 3572 109
Belá Belá Béla 98 543 1
Bíňa Bíňa/Bény Bény 468 1791 11
Bruty Bart Bart 322 1274 11
Búč Búč/Búcs Búcs 371 1688 4
Diva, m.č. Šarkan Diva/Gyiva Gyiva 57 248 0
Farná Farnád Farnad 590 2318 24
Gbelce Köbölkút Köbölkút 594 2420 37
Kamenín Kamendín/Kéménd Kéménd 507 1934 44
Kamenný Most Kamenné Ďarmoty/Kőhid-Gyarmat Kőhídgyarmat 331 1426 12
Keť Keť/Kéty Érsekkéty 306 1248 17
Kravany nad Dunajom Karva Karva 216 955 2
Kuraľany Kuralany Kural 221 904 8
Ľubá Libád Libád 187 752 1
Maďarský Seldín, m.č. Svodín Maďarský Seldín/Magyar-Szölgyén Magyarszőgyén 541 2224 32
Moča Moča/Mócs Dunamocs 403 1753 44
Mužla Mužla/Muzsla Muzsla 707 3097 22
Nána Nána Nána 264 1426 26
Nemecký Seldín, m.č. Svodín Nemecký Seldín/Német-Szőlgyén Németszőgyén 423 1779 22
Nová Vieska Nová Vieska/Kis-Újfalu Kisújfalu 227 980 4
Obid, m.č. Štúrovo Ebed Ebed 380 1588 10
Šarkan Šarkan/Sárkányfalva Sárkányfalva 93 486 0
Štúrovo Parkan Párkány 771 3645 310
Veľké Ludince Veľké Ludince/Nagy-Ölved Nagyölved 460 2034 18