Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Levice (Lévai járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Agov, m.č. Nýrovce Agov/Ágó Ágó 85 452 2
Bajka Bajka Bajka 57 336 3
Bardoňovo Baračka Barsbaracska 212 1208 13
Bory Bory Bori 100 450 0
Čajakovo, m.č. Hronovce Lekýr/Lekér Lekér 165 698 51
Čaka Čaka Cseke 256 1260 5
Čankov, m.č. Levice Čankov Csánk 120 454 0
Čata Čata/Csata Csata 512 2130 34
Dedinka Dedinka/Fajkurt Fajkürt 232 1070 23
Dolná Seč Dolnia Seč/Alsó-Szecse Alsószecse 129 553 2
Dolný Feďvernek, m.č. Zbrojníky Dolní Feďvernek/Alsó-Fegyvernek Alsófegyvernek 103 407 0
Dolný Pial Dolní Pial Alsópél 252 1445 22
Dolný Várad, m.č. Tekovský Hrádok Dolní Várad/Alsó-Várad Alsóvárad 80 290 6
Domaša, m.č. Hronovce Damaša/Damásd Garamdamásd 147 598 10
Hontianska Vrbica Hontianske Ďarmoty/Füzes-Gyarmat Hontfüzesgyarmat 246 1045 2
Horná Seč Hornia Seč/Felső-Szecse Felsőszecse 144 553 0
Horný Feďvernek, m.č. Zbrojníky Horní Feďvernek/Felső-Fegyvernek Felsőfegyvernek 87 440 7
Horný Pial Horní Pial/Felső-Pél Felsőpél 103 437 2
Horný Várad, m.č. Tekovský Hrádok Horní Várad/Felső-Várad Felsővárad 55 243 1
Hulvínky, m.č. Tekovské Lužany Hulvínky/Hölvény Hölvény 98 388 4
Jur nad Hronom Svätý Jur nad Hronom/Garam-Szentgyörgy Garamszentgyörgy 268 1137 5
Kalinčiakovo, m.č. Levice Varšany Hontvarsány 90 494 0
Kalná, m.č. Kalná nad Hronom Kálna/Nagy-Kálna Nagykálna 234 1168 27
Kalnica, m.č. Kalná nad Hronom Kálnica/Kis-Kálna Kiskálna 76 418 6
Kukučínov Oros/Oroszi Nemesoroszi 222 959 9
Levice Levice/Léva Léva 2245 12236 1518
Lok Lok/Lök Garamlök 269 1325 10
Málaš Málaš/Málas Málas 132 823 18
Malé Kozmálovce Malé Kozmálovce/Kis-Koszmály Kiskoszmály 166 647 3
Malé Šarovce, m.č. Šarovce Malé Šarovce/Kis-Sáró Kissáró 124 494 2
Malý Kiar, m.č. Levice Malý Kiar/Kis-Kér Hontkiskér 113 424 0
Malý Pesek, m.č. Kukučínov Malý Pesek/Kis-Peszek Kispeszek 20 109 0
Marušová, m.č. Nový Tekov Marušová/Marosfalva Marosfalva 102 302 3
Mikula, m.č. Želiezovce Mikula Garammikola 200 746 1
Mýtne Ludany Mýtné Ludany/Vámos-Ladány Vámosladány 325 1364 4
Nový Tekov Nový Tekov/Új-Bars Újbars 274 1256 23
Nýrovce Nírovce/Nyir Nyír 65 477 3
Ondrejovce Ondrejovce/Endréd Barsendréd 147 887 17
Plavé Vozokany Plavé Vozokany Fakóvezekény 272 1094 0
Pohronský Ruskov Oroska/Oroszka Oroszka 174 803 16
Starý Hrádok Ovárky/Kis-Óvár Kisóvár 63 248 0
Svodov, m.č. Želiezovce Sudov/Szódó Szodó 108 370 5
Tekovské Lužany Tekovské Šarluhy/Nagy-Salló Nagysalló 647 2727 153
Tekovské Lužianky, m.č Tekovské Lužany Tekovské Šarlužky/Kis-Salló Kissalló 154 684 95
Trhyňa, m.č. Sikenica Trgyňa/Tergenye Tergenye 119 524 3
Turá Turá/Tőre Tőre 89 404 10
Veľké Šarovce, m.č. Šarovce Veľké Šarovce/Nagy-Sáró Nagysáró 230 1094 11
Veľký Pesek, m.č. Sikenica Veľký Pesek/Nagy-Peszek Nagypeszek 147 687 1
Vozokany nad Hronom, m.č. Hronovce Vozokany nad Hronom/Garam-Vezekény Garamvezekény 171 655 6
Vyšné nad Hronom Naďod/Nagyod Nagyod 59 260 0
Želiezovce Želiezovce/Zseliz Zseliz 622 3173 164
Žemliare Žemliary/Zsemlér Zsemlér 77 366 0