Archívne fondy ÚPN

Žiadanka

Údaje o žiadateľovi

*Zvýraznené polia sú povinné.

*
*

Archívne fondy

*

Žiadanka sa podpisom potvrdzuje dodatočne v bádateľni archívu ÚPN.

ÚPN spracúva osobné údaje žiadateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)